Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN Het Geluk van Limburg

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het theaterspektakel Het Geluk van Limburg en een Bezoeker.

 1. Definities
  In deze Algemene Bezoekersvoorwaarden wordt verstaan onder:
 • Bezoeker: degene die als bezoeker een overeenkomst met Het Geluk van Limburg sluit om een door of namens Het Geluk van Limburg te organiseren voorstelling bij te wonen.
 • Derde-producent: de derde partij die direct of indirect als organisator of (uitvoerend) producent van een voorstelling betrokken is.
 • Derde-ticketverkoper: de derde partij die door of namens Het Geluk van Limburg is aangewezen als officiële verkoper van Toegangsbewijzen.
 • Het Geluk van Limburg, een productie van Toneelgroep Maastricht en Servé Hermans
 • Servicekosten: aanvullende vergoeding (naast de prijs van het Toegangsbewijs) die Het Geluk van Limburg of een Derde-ticketverkoper in rekening kan brengen ter dekking van transactie- en andere kosten.
 • Locatie: de door Het Geluk van Limburg of de Derde-producent gehuurde locatie waar de voorstelling plaats vindt.
 • Toegangsbewijs: een fysiek of digitaal document dat het recht op toegang tot de voorstelling geeft, voorzien van een unieke code die door een scanner gelezen kan worden.
 • Voorstelling: het door Het Geluk van Limburg georganiseerde theaterspektakel dat plaatsvindt in een locatie.
 1. Toegangsbewijzen
  a. De overeenkomst tussen Het Geluk van Limburg en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs aanschaft voor de voorstelling. Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft hetzij via de website van Het Geluk van Limburg, hetzij via Derden-ticketverkopers.

b. Een Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft één Bezoeker recht op toegang tot de voorstelling.

c. De persoon die het Toegangsbewijs als eerste toont bij de ingang krijgt toegang tot de voorstelling. Het Geluk van Limburg gaat ervan uit dat diegene ook de eigenaar van het Toegangsbewijs is.

d. Het Geluk van Limburg is niet verplicht de geldigheid van het Toegangsbewijs en/of de identiteit van de houder te onderzoeken.

e. Zodra het Toegangsbewijs elektronisch of fysiek aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld draagt de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. Het Geluk van Limburg kan alleen voor de geldigheid van het Toegangsbewijs instaan als het Toegangsbewijs is aangeschaft bij Het Geluk van Limburg of bij een Derde-ticketverkoper. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat dit het geval is.

f. Indien de Bezoeker geen Toegangsbewijs heeft ontvangen (ook niet in de spam box van het mailaccount van de Bezoeker) terwijl de Bezoeker aantoonbaar wel betaald heeft, dient de Bezoeker dit minimaal 24 uur voor bezoek aan de voorstelling aan Het Geluk van Limburg te melden. In het geval het Toegangsbewijs bij Het Geluk van Limburg of een Derde-ticketverkoper gekocht is ontvangt de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs en wordt het oude Toegangsbewijs ongeldig. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat hij of zij het Toegangsbewijs heeft gekocht bij Het Geluk van Limburg of een Derde-ticketverkoper. Bij gebrek aan bewijs is Het Geluk van Limburg niet verplicht de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs te verstrekken.

g. Het Geluk van Limburg heeft het recht een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Toegangsbewijzen per Bezoeker.

h. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd of geruild, tenzij deze voorwaarden anders bepalen.

 1. Verkoop en overdracht van het Toegangsbewijs

a.De Bezoeker is verplicht om het Toegangsbewijs voor zichzelf te houden. Doorverkoop is niet toegestaan. De Bezoeker mag de door hem of haar gekochte Toegangsbewijzen bij verhindering wel schenken aan een derde.

b. De Bezoeker mag geen reclame maken voor de voorstelling indien dit gebeurt met de intentie om het Toegangsbewijs (door) te verkopen.

c. In het geval dat de Bezoeker zijn of haar Toegangsbewijs aan een derde schenkt is de Bezoeker verplicht de betreffende derde op de hoogte te stellen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en waar mogelijk deze fysiek of elektronisch ter hand te stellen. De Bezoeker staat ervoor in dat die derde zich houdt aan de voorwaarden.

d. Het Geluk van Limburg is gerechtigd een Toegangsbewijs dat in strijd met deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is doorverkocht of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, ongeldig te maken. Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot de voorstelling.

 1. Huisregels van de locatie; tijden van bezoek

a. Eventuele algemene voorwaarden en huisregels van de locatie zijn van toepassing naast deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, maar uitsluitend wat betreft het bezoek aan de locatie.

b. De Bezoeker is verplicht de instructies van de medewerkers van de locatie en van de medewerkers van Het Geluk van Limburg op te volgen.

c. De Bezoeker is verplicht mee te werken aan eventuele fouillering (inclusief eventuele controle van tassen) bij het betreden van de locatie. Indien de Bezoeker dat weigert, kan Het Geluk van Limburg hem/haar de toegang tot de locatie en/of de voorstelling ontzeggen, zonder recht op restitutie.

d. Indien de Bezoeker bij de voorstelling arriveert op een ander tijdstip dan de aanvangstijd en/of datum waarvoor het toegangsbewijs is aangeschaft, dient hij/zij de instructies van de medewerkers van Het Geluk van Limburg op te volgen. Uitsluitend indien mogelijk wordt alsnog toegang verleend tot de voorstelling. Dit blijft te allen tijde ter beoordeling van Het Geluk van Limburg. Indien het niet mogelijk is om toegang te verlenen (bijvoorbeeld omdat er geen beschikbaarheid is), dan geeft dit geen recht op restitutie.

e. Gehele of gedeeltelijke registratie van de voorstelling, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids-, en/of beeldopnamen met wat voor apparaat dan ook, is niet toegestaan.

f. Het is mogelijk dat de locatie en/of Het Geluk van Limburg om veiligheidsredenen cameratoezicht in en rond de locatie houdt. Camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

6. Rechten van Het Geluk van Limburg

a. Indien de Bezoeker een of meer bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden schendt is de Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Het Geluk van Limburg gerechtigd:

 1. de koopovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden; en
 2. de Bezoeker de (verdere) toegang tot de voorstelling te weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van het Toegangsbewijs, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie.

b. Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot de voorstelling.

c. Het is mogelijk dat Het Geluk van Limburg geluids- of beeldopnames maakt van de voorstelling of de locatie, ten behoeve van promotionele doeleinden, waaronder sociale media en reclamecampagnes. De Bezoeker kan daarbij mogelijk incidenteel herkenbaar in beeld worden gebracht.

 1. Overmacht

a. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming in de nakoming door Het Geluk van Limburg niet aan haar kan worden toegerekend in het geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Het Geluk van Limburg onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst als mogelijkheid te voorzien – die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, daaronder begrepen:
1. staking, wegblokkades, OV-staking of weersomstandigheden bij het openbaar vervoer;
2. terroristische aanslagen, oorlog, rellen, brand of optreden van politie, leger en/of brandweer;
3. een van overheidswege opgelegde lockdown of andere beperkende maatregel ter bescherming van de volksgezondheid;
4. ziekte en/of afzegging van betrokkenen en/of organisator,
5. overlast en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden, waaronder andere bezoekers;
6. niet naar behoren functioneren van faciliteiten vanwege een calamiteit, door onderhoudswerkzaamheden of door andere evenementen in de locatie.

B. Indien er sprake is van overmacht heeft Het Geluk van Limburg het recht om vervangende data aan te bieden of de voorstelling te annuleren.

C. Hoewel Het Geluk van Limburg zich zal inspannen de Bezoeker per e-mail op de hoogte te brengen van een eventuele annulering, kan Het Geluk van Limburg niet garanderen dat de Bezoeker individueel van de afgelasting op de hoogte zal zijn voorafgaand aan de datum van bezoek aan de voorstelling. Het Geluk van Limburg is niet aansprakelijk voor eventuele reis- of andere kosten die de Bezoeker reeds gemaakt heeft in verband met een gepland bezoek aan de voorstelling.

D. In het geval dat Het Geluk van Limburg besluit de voorstelling te annuleren zal Het Geluk van Limburg (dan wel, in voorkomend geval, de Derde-ticketverkoper namens Het Geluk van Limburg) de prijs van het Toegangsbewijs aan de Bezoeker restitueren. Restitutie vindt plaats uiterlijk binnen drie maanden na de datum van de geannuleerde voorstelling. Elektronisch aangekochte toegangsbewijzen worden automatisch ongeldig verklaard en zijn dus niet meer geldig voor eventuele toekomstige voorstellingen van Het Geluk van Limburg. Fysiek aangekochte toegangsbewijzen kunnen bij annulering worden ingeleverd bij de locatie waar het Toegangsbewijs is aangekocht.

E. In het geval dat Het Geluk van Limburg besluit een voorstelling te verschuiven naar een andere datum, krijgt bezoeker automatisch de mogelijkheid om toegangsbewijzen om te boeken naar deze nieuwe datum. Als de Bezoeker de voorstelling op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken heeft hij of zij het recht het Toegangsbewijs in te leveren bij de Derde-ticketverkoper tegen restitutie van de vergoeding die de Bezoeker aan Het Geluk van Limburg of aan de Derde-ticketverkoper heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden als de Bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs kan overhandigen. Bij verschuiving van de voorstelling naar een latere dan de oorspronkelijke datum kan de Bezoeker alleen aanspraak maken op restitutie indien hij of zij het Toegangsbewijs heeft ingeleverd bij de partij bij wie het Toegangsbewijs is aangeschaft binnen zes weken na aankondiging van de nieuwe datum van de voorstelling. Indien de Bezoeker binnen die zes weken geen restitutieverzoek indient geldt dat dus als stilzwijgende instemming met de verschuiving en vervalt het recht op restitutie.

F. In het geval van overmacht heeft alleen de Bezoeker die een consument is en het Toegangsbewijs heeft gekocht bij Het Geluk van Limburg of bij een Derde-ticketverkoper recht op restitutie van de servicekosten. Het Geluk van Limburg is bij overmacht niet verplicht overige schade te vergoeden, ook niet als Het Geluk van Limburg als gevolg van de overmacht enig voordeel geniet. De Bezoeker kan evenmin aanspraak maken op toegang tot een andere voorstelling van de producent.

 1. Aansprakelijkheid

a. Het Geluk van Limburg is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of letsel, indien die schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van Het Geluk van Limburg en/of de door Het Geluk van Limburg ingeschakelde derden. De schadevergoeding is nooit hoger dan het bedrag dat de verzekeraar van Het Geluk van Limburg in het betreffende geval uitkeert. Indien de verzekeraar om wat voor reden dan ook niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Het Geluk van Limburg beperkt tot € 25.000,- per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen. Claims voor schade die is veroorzaakt door de locatie dienen te worden ingediend bij de locatie. Bezoeker verklaart zich ermee bekend en akkoord dat een bezoek aan de voorstelling te allen tijde geschiedt op eigen risico. Dit geldt tevens – maar niet uitsluitend – voor het betreden van andere ruimtes van de locatie waar de voorstelling plaats vindt.

b. De aansprakelijkheid van Het Geluk van Limburg wordt in ieder geval uitgesloten voor:

 1. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen huurders van andere ruimtes van de locatie en de door deze derden ingeschakelde personen;
 2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de medewerkers van Het Geluk van Limburg gegeven instructies;
 3. schade ten gevolge van het niet naleven van de huisregels van Het Geluk van Limburg en/of de locatie;
 4. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangstijden van de voorstelling waarop de overeenkomst tussen Het Geluk van Limburg en de Bezoeker betrekking heeft;
 5. Letselschade die redelijkerwijs is toe te rekenen aan de locatie;
 6. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

C. Aanbiedingen, (programma)aankondigingen, mededelingen, prijzen of andere informatie die door of namens Het Geluk van Limburg over een voorstelling verstrekt wordt zijn vrijblijvend. Het Geluk van Limburg is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van Het Geluk van Limburg of derden in die informatie, en evenmin voor fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van toegangsbewijzen door derden, daaronder begrepen de Derde-ticketverkoper.

D. De volgende omstandigheden leveren geen grond op voor restitutie van het Toegangsbewijs:

 1. Last minute wijzigingen van de inhoud of cast van de voorstelling;
 2. Last minute wijzigingen of storingen in de techniek van de voorstelling.
 1. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Bezoeker die Het Geluk van Limburg of de Derde-ticketverkoper registreert in verband met de verstrekking van een Toegangsbewijs, worden in de administratie van Het Geluk van Limburg en/of de Derde-ticketverkoper opgenomen. Het Geluk van Limburg verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

 1. Slotbepalingen

a.De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

bOp deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst die tussen de Bezoeker en Het Geluk van Limburg bestaat is Nederlands recht van toepassing.

c. Eventuele geschillen die uit overeenkomst tussen Het Geluk van Limburg en de Bezoeker voortvloeien, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de statutaire zetel van Het Geluk van Limburg, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaalt.

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Het Geluk van Limburg